مهدی تاج : در بازی با ازبکستان از پیراهن تیم ملی رونمایی می کنیم