آتش سوزی در یکی از پمپ بنزین و پمپ گاز های استرالیا

آتش سوزی در یکی از پمپ بنزین و پمپ گاز های استرالیا و انفجار آن و آتش گرفتن ماشین هایی که در داخل جایگاه بودند.
سوختن تمام پمپ ها و انفجار یک به یک آن ها و انفجار خودرو ها به دلیل آتش سوزی