همخوانی چهل خواننده پاپ در قطعه منو بشناس

چهل خواننده پاپ در یک قطعه با موضوع صلح و وحدت ملی با محوریت ایران تحت عنوان «منو بشناس» همخوانی کردند.