متروی تهران و بازار کرونا !

لزوم استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله اجتماعی در متروی تهران قطعا به دلیل شلوغی و پر رفت و آمد بودن ان بسیار قابل توجه است.
در حال حاضر در مترو رعایت این اصول مهم هم سخت و هم میتوان گفت رعایت نمیشود. حالا سؤال اصلی است که آیا متروی تهران ظرفیت رعایت فاصله اجتماعی را برای حمل و نقل به موقع مسافران دارد ؟