چشم اندازهای زیبای جزیره کورسیکا

كورسیكا ، یك جزیره کوه مدیترانه ای کوهستانی ، ترکیبی از شهرهای ساحلی شیک ، جنگل های متراکم و قله های خاکی را نشان می دهد.