پیشنهاد بانک مرکزی برای پرداخت یارانه کرونایی به افرادی که درآمد ثابت ندارند

بانک مرکزی در خصوص پرداخت یارانه کرونایی به افرادی که درآمد ثابت ندارند پیشنهادی را ارائه کرد.