کارتون بره ناقلا / تحویل خطرناک

هر بار که پستچی به ملاقات کشاورز می پردازد ، غرایز سگ بیتزر او را بهتر می کند ، در نتیجه نامه های خرد شده و یک کشاورز مضطرب می شود. شون تصمیم گرفت با به عهده گرفتن نقش درمانگر با عواقب غیر منتظره ای کمک کند.