روحانی : دو نرخی کردن سوخت برای رانندگان منظم

روحانی: چه اشکالی دارد سوخت را برای کسی که درست رانندگی می‌کند و کسی که احتیاط نمی‌کند دونرخی کنیم ؟