اهدای خون کادر درمان در روزهای کرونایی

سفید پوشان کادر درمان، امروز برای نجات همنوعانشان، خون خود را اهدا کردند.