(سان لایت) خورشیدنما 32 پره | ستاره 32 پر عرفان صنعت اصفهان

سان لایت (خورشیدنما 32 پره) با قابلیت هماهنگی مستقل از سیگنال برق شهر
به گونه ای که خرابی تجهیزات بین راهی مثل کنتاکتورها و فتوسل ها به هیچ عنوان خللی در هماهنگی ایجاد نخواهد کرد.
• دارای تقویم هوشمند

تولید شرکت عرفان صنعت اصفهان

www.erfansanat.com