ویدیویی دیدنی از شهر فرانکفورت

فرانکفورت با جمعیت ۷۶۱.۵۶۱ نفر ، بزرگ‌ ترین شهر ایالت هسن در آلمان و پنجمین شهر بزرگ آلمان می‌باشد. این شهر به مدت پنج قرن شهر آزاد فرانکفورت نام داشت و یکی از مهم ترین شهرهای امپراطوری روم بود که در سال ۱۸۶۶ حاکمیت مستقل خود را از دست داد .