کارتون دختر کفشدوزکی - کوامیس

کارتون دختر کفشدوزکی این داستان کوامیس
یک دوست جدید به طور ناگهانی وارد دنیای دخترکفشدوزکی میشود و حسابی او را غافلگیر میکند.