فمینیست‌ها در خیابان‌های تهران

فمینیسم نام جنبشی است که به دنبال برابری زنان با مردان است، اما فمینیست‌های افراطی پا را فراتر گذاشته و خواسته‌هایی خارج از عرف و فراتر از قوانینی که از ابتدا در جهان بین زن و مرد وجود داشته است، مطرح می‌کنند.

در ادامه گزارشی را مشاهده می‌کنید که نظر مردم ایران درباره فمینیست‌ها از آنها پرسیده شده است.