کارتون ماشا و اقا خرسه با داستان ما صلح می کنیم

در این قسمت از کارتون ماشا و اقا خرسه در حیاط خانه خرس ، یک سفینه فضایی فرود اضطراری می کند. بیگانگان باید فوراً منابع خود را دوباره پر کنند و به خانه برگردند. فقط در روی زمین همه چیز متفاوت از خانه آنها تنظیم شده است. ماشا و میشا به آنها کمک می کنند تا آنچه را که می دانند ، سفینه را تعمیر کرده و به خانه برگردند.