شوخی جالب جهانگیری با شهردار مشهد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور که برای افتتاحیه قطار شهری مشهد به این شهر رفته بود، در این مراسم شوخی جالبی با شهردار مشهد انجام داد.
https://eghtesaad24.ir/news/128808