خون به پا خواهد شد - There Will Be Blood 2007

سینمایی - خون به پا خواهد شد - There Will Be Blood 2007 - دانیل پلینویو یک کاشف نفت است وقتی تو در می یابد که در شهر کوچکی در غرب نفت بسیاری وجود دارد ، به سرعت دست پسرش را می گیرد و عازم آنجا می شود تا نفت را مال خود کند و … - Gap.im/nama66