آشنایی با صداهای لباسشویی در دور خشک‌ کن

بعد از شستشوی لباس در ماشین لباسشویی فرآیند خشک کردن لبا‌س ها شروع می‌ شود. هنگام استفاده از دور خشک کن لباسشویی ممکن است با صداهایی مواجه شوید که برای شما ناآشنا به نظر برسند.از این رو برای بررسی علت صدای ماشین لباسشویی هنگام خشک کن بهتر است با هریک از انواع این صداها آشنایی لازم را پیدا کنید. در این ویدئو به آشنایی با صداهای لباسشویی در دور خشک‌ کن برای شما خواهیم پرداخت.
لینک سایت: https://ipemdad.com/video/%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%B4%DA%A9-%DA%A9%D9%86/