انیمیشن لیدی باگ ، حمله کرونا به شهر

در این قسمت ویروس کرونا به شهر حمله می کند و گربه سیاه و لیدی باگ با آن مبارزه می کنند .