شهیدی که به آخرین وعده اش هم عمل کرد

شهید مجید سلمانیان روحانی با تقوایی بود که سرانجام به آرزوی دیرینه خود رسیده و در جمع شهدای خان طومان قرار گرفت.