کارتون ماشا و میشا / هدایای سال

روز تولد خرس است و همه حیوانات را دعوت کرده و به او هدیه می دهند ماشا هم تصمیم می گیرد در تولد خود همه را دعوت کند و لیست هدایا را اماده می کند!