شهید شدن حاج حسین یکتا

شما کِی شهید میشین؟! سئوالی که از حاج حسین یکتا پرسیده شد و پاسخ تأمل برانگیز ایشان را در ادامه خواهید دید.