انیمیشن سوئیچ

انیمیشن کوتاه سوئیچ داستان این انیمیشن درباره، دو هم اتاقی ناسازگار که فاقد فضای کافی در اپارتمان ترافیکی شهری خود هستند