میهن ویدئو : این ؛ رسمش نیست !.

راستش را بخواهید ، این وقفهٔ ۲۴ ساعته ،
آن هم در این ایّام ، آنقدر سخت و سنگین بود ، که مرا ، بین " ماندن ، و رفتن " ؛ مردّد کرد .
این چند بیت ، شاید ؛ اعتراضی محترمانه ،
به میزبانانی باشد ، که امثال مرا ،
در تردید قرار می دهند ! .
به خدا ، این ؛ رسمش نیست ! .