جامعه سازی 2

اندیشکده یقین -◄ دکتر حسن عباسی -◄ دکترین ملی زندگی -◄ طرح ریزی استراتژیک در افق 1414 -◄ دکترینولوژی -◄ کلبه کرامت -◄ جلسه 49 - جامعه سازی 2 - 86/5/25 - https://Gap.im/jame - https://eitaa.com/jame66