زانتیا خشک استان گلستان

پایان کاربازسازی،صفرتاصدزانتیامدل۱۳۸۳
@auto_gold_
خودرو ازبچه های عزیزآزادشهر استان #گلستان. البته ایشون از اقوام نقی معمولی هستندکه،توی سریال پایتخت بازی میکنند
اینجااتوگلدبوشهر#محسن_انصاری_بزرگترین مرکز نوسازی بازسازی،وتیونینگ خودرودرکشور،بانامی آشنادرعرصه بازسازی وزیبایی خودرو
خودروی خودراازصفرتاصدبه بسپارید وماآنرامشابه صفر به شماتحویل میدیم-باتعهدکتبی ورسمی
مادر هیچ کجای ایران شعبه دومی نداریم
آدرس بوشهر اتوگلد محسن انصاری
تماس۰۹۱۷۱۱۲۹۳۷۱
تماس و واتساب ۰۹۱۷۷۷۷۶۲۹3
https://www.instagram.com/auto_gold_/