جزئیات حادثه خروج از ریل قطار طبس - یزد

علت اولیه سانحه قطار یزد، برخورد لوکوموتیو و واگن اول با بیل مکانیکی متعلق به کارگاه بهسازی خط آهن بوده که فاصله مناسبی با ریل نداشته است.