پاسخ کوبنده کشتی‌گیر ایرانی به بی‌احترامی کشتی‌گیر آمریکایی

رحمان عموزاد خلیلی دارنده مدال طلای کشتی آزاد نوجوانان جهان گفت: کشتی‌گیر آمریکایی با من دست نداد و من با فن یک دست و یک پا جواب بی‌احترامی او را دادم.