استاد غفاری : مهر حقیقی به حضرت زهرا سلام الله علیها

با مهر حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی مسائل مخصوصا مسائل معنوی درست میشود.
خدا برای حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی حساس است .