انیمیشن کوتاه شناور

این انیمیشن با استفاده از شخصیت‌های آسیایی سعی دارد نگرشی مثبت بر دید ضد آسیایی در جوامع غرب القا کند.