واکسیناسیون کرونا برای همه گروه‌های جامعه رایگان است

رئیسی: واکسیناسیون کرونا برای همه گروه‌های جامعه رایگان خواهد بود
واکسیناسیون در سراسر کشور رایگان است و واکسیناسیون کرونا از این قاعده مستثنی نیست.
واکسن هایی که از کانال وزارت بهداشت در اختیار مردم قرار می گیرد، رایگان است.