امضا دادن رونالدینیو به هواداران هنگام خروج از زندان

امضا دادن رونالدینیو به هواداران هنگام خروج از زندان