آزمون تافل - فرهاد خبازیان

آزمون تافل یکی از آزمون های مهم زبان انگلیسی می باشد که زبان آموزان بسیاری در این آزمون شرکت میکنند. در این مجموعه توضیحاتی پیرامون آزمون تافل داده شده که میتواند برای زبان آموزان سودمند باشد.