بهاربهار

دکلمه بهاربهار

دکلماتور:سمانه افشاریان
شاعر:استادمحمدعلی بهمنی
نوازنده:مهرانا شجاعی
تصویربردار وتدوینگر:حمیدرضاتن
باتشکراز کافه خاتون و سایرین