جراحی شکستگی استابولوم

شکستگی استابولوم چه موقع نیاز به درمان جراحی دارد و درمان جراحی این شکستگی چه مزیتی به درمان با کشش دارد. تاثیر جراحی شکستگی استابولوم بر کاهش درد و بر دقت جااندازی شکستگی چیست