سارقان دستگاه های خودپرداز دستگیر شدند

گروهی از سارقانی که در اسفند ماه سال گذشته دستگاه های خودپرداز بانک ها را سرقت کرده بودند توسط پلیس شناسایی و دستگیر شدند.