لحظه موشک باران پایگاه آمریکایی عین الاسد

ویدیویی از لحظه آغاز موشک باران پایگاه آمریکایی عین الاسد از اتاق عملیات