جوان ایرانی روانشناسی خشم را در دنیا تغییر دارد

برای اولین بار در دنیا
می دانید همه ی ما دارای سرباز درون هستیم، این این نوع نگاه به خشم ، مدیریت خشم و کنترل خشم برای اولین بار در دنیا مطرح شده است و به نوبه خود خارق العاده است. نیازی نیست کنترل خشم کنید کافی سرباز درون تان را اموزش دهید.

برای اطلاعات بیشتر درمورد کتاب به لینک زیر مراجعه فرمایید
http://dka.me/isb