کانون وکلای دادگستری استانبول / پیمان زمانی

کانون وکلای استانبول ( İstanbul Barosu)
کانون وکلای استانبول طبق آمار سال 2020 با 29000 هزار عضو بزرگترین کانون وکلای جهان و ترکیه است.
تاسیس کانون وکلای استانبول با اولین جلسه مجمع عمومی توسط 63 وکیل دادگستری در استانبول روز جمعه 5 آوریل 1878 برگزار شد و مسن ترین وکیل Kostaki Sardines ) کوستاکی ساردنسکی( این جلسه را افتتاح و مدیریت نمود
که در نهایت Alexandre Meryem Kouli ( الکساندر مریم کولی ) به عنوان اولین رئیس کانون وکلای استانبول توسط مجمع عمومی انتخاب شد.
در دوران جمهوریت 8 آگوست 1924 لطفی فکری به عنوان اولین رئیس کانون وکلای استانبول انتخاب شد.
در دوره ریاست لطفی فکری بیگ، مقررات جدیدی در زمینه حقوقی مانند بسیاری از زمینه های دیگر وضع شد. در این بین قانون Muhamat در 3 آوریل 1924 نیز تصویب گردید. وزارت دادگستری نیز جهت مقابله با افرادی که با حرفه وکالت ناسازگار داشتن آیین نامه را وضع نمود که با واکنش تند کانون وکلای دادگستری به این رویداد، وزارت دادگستری مجبور به پذیرش اختیارات کانون وکلای دادگستری در این زمینه گردید. و این امر در اختیار کانون وکلای دادگستری قرار گرفت.
یکی از مهم ترین دستاوردهای کانون وکلا در دوران جمهوریت، زمینه سازی برای حضور زنان در زمینه های مختلف بود. بر همین اساس اولین وکیل زن در سال 1928 بیهان نیل Beyhan Nil به عنوان اولین زن وکیل ترکیه در کانون وکلای استانبول ثبت نام نمود.
پیمان زمانی
وکیل پایه یک دادگستری
09126486479