طنز استاد استادان، برنامه ششم «درست حرف بزن! اوکی؟»

برنامه ششم «درست حرف بزن! اوکی؟»
برنامه‌ای طنز در حوزۀ فرهنگ، هنر و اجتماع با دیدگاه انتقادی، آموزشی و #طنزآگاهی.