حوادث جذاب و دیدنی و دیدن صحنه های وحشت ناک از مسابقات موتور های سنگین.

حوادث جذاب و دیدنی و دیدن صحنه های وحشت ناک از مسابقات موتور های سنگین.
انفجار موتور ها و پرت شدن رانندگان از پرتگاه و بر خورد آن ها به موانع دیگر از جمله درخت.