جنگل ابر شاهرود - منطقه‌ای زیبا در شمال شرقی ایران

جنگل ابر شاهرود یکی از شاهکارهای طبیعت است که نصیب خاک شمال شرقی ایران شده است. بافت سبز جنگلی هیرکانی، این منطقه از ایران را به بهشتی تماشایی تبدیل کرده است. در کنار زیبایی زمردی این جنگل، اقیانوس مملو از امواج ابرها که در فراز آن گسترده شده، جلوه زیبایی طبیعت این منطقه را چند برابر کرده است.