دلهره : شعر و صدا هوشنگ رئوف

دلهره
**
دلهره دستمالیست
بر چوب دست کبوتر باز
می چرخد در صبح
آسمان باز

نکند باز
بازی سر برسد
با چنگالهایی باز
و کبوتری بیفتد باز
از بالهای پرواز


هوشنگ رئوف