اعتراف ، به ضعف نظامی عربستان ، در برابر ایران .

در این فیلم ، یک کارشناس نظامی سعودی ،
و نیز ، مشاور امیر قطر ،
در مصاحبه های جداگانه ای ، با اشاره به قدرت
نظامی ایران ، به ضعف عربستان سعودی ،
و کشورهای عربی ، در مقابل قدرت دفاعی کشورمان ، اشاره می کنند .
هرچند ، اینگونه اظهارات ، برای تشدید
ایران هراسی ، عنوان می شود ، امّا ،
از سوی دیگر ، نشان دهندهٔ توانایی دفاعی
ایران ، در برابر تهاجمات خارجی است .