پروتکل‌ ها مانع حضور رییس جمهور در بازگشایی دانشگاه‌ ها شد

وزیر بهداشت : فشار بر اجرای پروتکل‌ها مانع حضور رئیس جمهور در مراسم بازگشایی دانشگاه‌ها شده است.