آموزش صفات ملکی در زبان ایتالیایی

از صفات ملکی در زبان ایتالیایی، مانند دیگر زبان ها، برای مالکیت بخشیدن به اسامی استفاده می کنیم. صفت های ملکی در زبان ایتالیایی به اسم ها مالکیت می دهند و نشانگر این هستند که به چه چیزی متعلق هستند. آنها از نظر جنسیت و عدد با اسم مورد اشاره موافق هستند و تطابق دارند.
با آموزش صفات ملکی در زبان ایتالیایی همراه فرالن باشید

برای یادگیری کامل زبان ایتالیایی، لینک زیر را در سایت فرالن ببینید
https://feralan.com/italian/

مقاله متنی این ویدئو را در لینک زیر بخوانید
https://feralan.com/possessive-adjectives-in-italian/