۷۰ درصد افراد تا اواسط سال ۱۴۰۰ واکسیناسیون می‌شوند

نمکی: ۷۰ درصد افراد تا اواسط سال ۱۴۰۰ واکسیناسیون می‌شوند