مرجع تقلید

پوزش از تمامی دختران و خانمهای و تمامی زنان جهان بویژه حضرت فاطمه الزهرا دعوت می کنم فیلم را ببینید