ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 98

داوطلبان شرکت در آزمون دکتری رشته های علوم پزشکی 98 می بایست در صورت لزوم ، در هنگام ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 98 نسبت به ویرایش اطلاعاتی که اشتباه وارد کردند ، اقدام نمایند . در این صفحه به بررسی ویدیویی ویرایش اطلاعات ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 98 می پردازیم .