متن تبریک روز مرد به عشقم ۹۸ با عکس

در نبـودت به کسی
بـاج نـدادم هـرگـز
کاروان نیست که دل
هـرکه به جـایـت آیـد
عشقم روزت مبارک
ادامه مطلب
[متن تبریک روز مرد به عشقم ۹۸](https://paghman.ir/2019/03/15/%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%85-%DB%B9%DB%B8/#more-5103)"