#داستان_روز "امروزِ مبارک"

???? کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"اگر باور نداری که تمام روزها خوب هستند، به این فکر کن که اگر امروز آخرین روز زندگی ات بود، چقدر برایت با ارزش می شد".
???????? با صدای : معصومه عزیز محمدی